Els gasos d'efecte d'hivernacle i l'escalfament global

Els gasos d'efecte d'hivernacle són un conjunt de gasos atmosfèrics que són capaços d'absorbir i emetre radiació infraroja. El principal gas d'efecte d'hivernacle és el, al costat del vapor d'aigua, el diòxid de carboni, la concentració del qual s'ha disparat en els últims anys fruit de les emissions.

Què són els gasos d'efecte d'hivernacle i quins són els principals?

Els gasos d'efecte d'hivernacle són gasos que tenen la capacitat d'absorbir i emetre radiació infraroja. És un tipus de radiació que emeten moltes superfícies del nostre planeta i que depèn directament de la temperatura que tinguin. En absorbir part d'aquesta radiació, la tornen a emetre, aportant energia extra a la nostra atmosfera i així actuant de manera similar a un hivernacle. Els principals gasos d'efecte d'hivernacle en l'atmosfera terrestre són el vapor d'aigua, diòxid de carboni, metà, òxid de nitrogen i ozó.


Gràcies a l'efecte de retenció i re-emissió d'energia que duen a terme aquests gasos, la temperatura mitjana de l'atmosfera terrestre en l'actualitat és d'uns 15 graus. Sense ells, la temperatura rondaria els 18 graus sota zero, i el nostre planeta seria molt més fred.


Tornar